Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád DEKORAX

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop-dekorax.com a blíže vymezují, upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Firma DEKORAX nabízí pouze zboží nové pocházející většinou z vlastní výroby v České republice, na které se vztahuje plná záruka 24 měsíců, pokud neupravuje obchodní zákoník záruční dobu jinak. Jsme plátci DPH a uvedené ceny výrobků jsou koncové, včetně 21% DPH.
Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek, je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně.
Reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

Prodávající je:
Milan Hons - DEKORAX,
Pulečný 73 Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02 IČO: 13935950 , DIČ: CZ530725260, registrace Okresní živnostenský úřad v Jablonci nad Nisou - EC:350402-1246-02.

Kupující potvrzením objednávky souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem. Obchodní a reklamační řád je dostupný přímo na internetové prezentaci www.dekorax.com

Vymezení pojmů a všeobecná ustanovení

1.Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
a/ Prodávající (DEKORAX) - firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
b/ Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.
Uzavření kupní smlouvy - kupní smlouva vzniká prostřednictvím ukončení objednávky na www.eshop-dekorax.com.
Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku lze podat i bez nutnosti registrace. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-dekorax.com jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci www.dekorax.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz Bezpečnost a ochrana osobních údajů).
*Při objednávce zboží v souhrné ceně jedné objednávky nad 5.000 Kč, požadujeme, po zaslání potvrzovacího e-mailu, platbu předem. A to na náš bankovní účet  nebo pomocí služby PayPal.  Jakmile bude Vaše platba přijata a objednávka kompletní, zboží Vám zašleme a to bez dalších nákladů na dopravu. Při objednávce nad 20.000 Kč, předáváme Váš požadavek obchodnímu oddělení firmy Dekorax . Bude Vám uděleně sleva ve výši 5%.
A opět jakmile bude Vaše platba přijata a objednávka kompletní, zboží Vám zašleme a to bez dalších nákladů na dopravu. Požadujeme sepsání obchodní smlouvy na zhotovení výrobků na zakázku dle obchodního zákoníku.

3. Způsoby platby objednaných výrobků.

Po Vašem výběru zboží  a potvrzení kupní smlouvy si vyberete způsob provedení platby v kategorii platba .

Používáme výběr 

bankovní platební převod na náš účet,  přímou platbu PAYPAL , nebo platba u přepravce  na dobírku

 

       4. dodání zboží

      Objednané zboží Vám bude zasláno přepravní službou Česká pošta  nebo jiným dopravcem uvedeným s ceníkem služeb pro Váš výběr v našem  E shopu v kategorii doprava. Přepravce Vám balíček se zbožím předá na Vaší adrese do vlastních rukou a nebo v jeho provozovně.   Obvykle však do 17.00 hod.
Sledování zásilky po přijetí balíku poštou je možné. Po předání zásilky přepravci zasíláme e-mailem informaci o vyexpedování a předání balíku přepravní službě. Tímto okamžikem, se stává objednávka již odeslanou zásilkou. Pokud na Vaší adrese není možné zásilku doručit, zůstává k převzetí na Vaší dodávací poště. Zasíláme Vám kód balíku, který slouží k pohodlnému sledování Vašeho balíku. Kód je dobré uschovat pro případné řešení komplikací, způsobených dopravcem.

        Kupující je povinnen  při přejímce balíku provést vizuální kontrolu stavu a celistvosti obalu.  Při poškození balík musí ihned reklamovat a před dopravcem zkontrolovat  stav a množství dodaných výrobků. Vyžádat si sepsání případného reklamačního protokolu.  Převzetím balíku se kupující stává jeho majitelem a další reklamace vůči přepravci již musí provádět sám.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží obvykle do 5 pracovních dnů, maximálně však do 14 dnů ode dne obdržení objednávky dle propozic objednatele.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo opakovaně nezadá úplnou poštovní adresu či jiné doručovací údaje.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. O stornu ze strany provozovatele jste informováni bezodkladně emailem či telefonicky.

6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz Odstoupení od kupní smlouvy).

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Zrušení objednávky Objednávku lze zrušit bezplatně před jejím vyexpedováním, telefonicky nebo písemně mailem, uvedením čísla objednávky a žádostí o její zrušení, na adrese dekorax@dekorax.com.
O stavu objednávky je kupující seznámen emailem s aktuálním pořadovým číslem pro případné dotazy k objednávce.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
7.2 Odstoupení od kupní smlouvy - storno objednávka po vyexpedování zásilky
Pokud je zásilka v době „storna" již zabalena a připravena k expedici, pak bude objednavateli vyfakturováno balné a poplatek za storno dokladu ve výši 50 Kč za podmínek, že již byl odběratel seznámen mailem s vyexpedováním objednávky.
7.3 Odstoupení od kupní smlouvy - odmítnutí, nevyzvednutí zásilky
V tomto případě je objednavatel povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou tam i zpět včetně balného, storno poplatku. Částka je odvislá od objednané služby.
Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí asi 300 Kč. Faktura bude zaslána se splatností 14 dní od jejího vyhotovení.

8. Záruka a reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci.
Záruční list musí obsahovat: jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

UPOZORŇUJEME, ŽE záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.
Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Postup reklamace: Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.dekorax.com doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Poté se domluvíme na zaslání poškozeného zboží.
Ke zboží je nutno napsat popis závady. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace: V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku, má kupující v souladu s právními předpisy platnými v České republice, v případě oprávněné reklamace: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, -jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději vždy konzultujte optimální kroky s našim reklamačním oddělením.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zboží. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité spotřebitelem. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, máte právo na vrácení kupní ceny za uvedených podmínek:
- Kontaktujte nás a sdělte nám, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
- Již doručené zboží zašlete zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
- v původním nepoškozeném obalu, musí obsahovat ochranné plomby a folie (je-li takovými od výrobce opatřen), musí být opatřeno ochrannou fólií displeje (pokud je již od výrobce opatřen), nesmí být použité, poškozené (výrobek ani obal) a musí být kompletní, s originálním dokladem o koupi (včetně příslušenství).

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího anebo jiným požadovaným způsobem po vystavení dobropisu. Poštovné není součástí kupní ceny a je účtováno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží k dopravě).
V případě pozdějšího zrušení objednávky (odstoupení od kupní smlouvy) má provozovatel nárok na náhradu škody, odpovídající prokazatelným nákladům za poštovné. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce v zákonné 14 denní lhůtě. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

Zboží v případě požadavku výměny, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je třeba zaslat/doručit na adresu sídla firmy, po předchozím oznámení prodejci a to písemně na adrese dekorax@dekorax.com nebo telefonicky na kterékoli naší infolince.

Oznámení by mělo obsahovat podrobný popis závady, pro snazší orientaci s autorizovaným servisem. Operátor vám současně pomůže s označením reklamované zásilky. Neoznačené zásilky (s neznámým obsahem) nepřebíráme. Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii. Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. 9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.
Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@eshop-dekorax.com nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 15. ledna 2012. Změny řádu vyhrazeny. Milan Hons

11. Kopírování obrázků a fotek

Obrázky, banery a fotografie na tomto webu není povoleno jakkoliv šířit a kopírovat. Jsou originální a naše firma je jejich autorem. Pokud se někde objeví jakýkoliv náš obrázek, fotografie, a to bez našeho svolení vyvodíme z tohoto patřičné důsledky.
Copyright © Dekorax 2012 Všechna práva vyhrazena.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat